Vicemis Elisavet Charalambidu v parfumerii na Námìstí republiky v Praze

Vicemis Elisavet Charalambidu v parfumerii na Náměstí republiky v Praze