Pavel Bém – primátor hlavního mìsta Prahy – pøedseda ODS Praha

Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy – předseda ODS Praha