_LES2929

Zpìvaèka Iveta Bartošová zahájila po dlouhé pìvecké odmlce, zpùsobené svými osobními problémy, své nové turné s názvem „Jsem zpátky“ . Její první koncert se uskuteènil 15.5.2008 v Mladé Boleslavi . Koncert byl do posledního místa vyprodán .Hostem koncertu byl herec Martin Zounar , který pøišel ve vojenské uniformì aby pøipomnìl ústøední píseò k nezapomenutelnému seriálu „Chlapci a chlapi“ , kterou Iveta divákùm poté zazpívala .