_LES9211

Zakázaný pochod neonacistù v Praze dne 10.11.2007 . Policisté pronásledovali skupinku osob neonacistù , kteøí utíkali smìrem k Libeòskému mostu . Dostihli je tìsnì pøed Libeòským mostem v soukromém areálu . Byla provedena prohlídka – nebyli nalezeny žádné zbranì a skupinka byla bìhem nìkolika minut propuštìna .